Het is niet toegestaan de accommodatie met meer personen te betrekken dan is overeengekomen bij de reservering, tenzij daarvoor –na overleg voorafgaand aan de huurperiode- uitdrukkelijk toestemming is verleend door de verhuurder. Verhuurder is gerechtigd bij het overschrijden van het normaantal bewoners of bij kennelijk wangedrag de huurders de toegang tot de accommodatie te weigeren of te ontzeggen.